Yhdistyksen säännöt (Vanhat)

22.6.2016

Suomen Poliisikoirayhdistys r.y:n säännöt luettavissa täältä! Uudistetut säännöt menossa patentti ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi.

SUOMEN POLIISIKOIRAYHDISTYS r.y:n SÄÄNNÖT

Säännöt hyväksytty 09.10.1987

 

NIMI JA KOTIPAIKKA

 

1§ Yhdistyksen nimi on Suomen poliisikoirayhdistys r.y. ja sen

kotipaikka on Hämeenlinna sekä sen toiminta-alueena on

koko valtakunta.

 

TARKOITUS

 

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on:

 

1. toimia poliisikoiranohjaajien yhdyselimenä;

 

2. kehittää poliisikoiratoimintaa sekä

poliisikoiranohjaajien työturvallisuutta;

 

3. innostaa poliisikoiranohjaajia työssään

järjestämällä kilpailuja poliisikoirille sekä opastaa

valistustilaisuuksissa poliisikoiranohjaajia

ammattiasioissa;

 

4. luoda ja ylläpitää suhteita muihin palvelus –ja

koirajärjestöihin kotimaassa ja ulkomailla;

 

5. tukea ja edistää jäsenten fyysisen kunnon ja

urheiluampumataidon kohottamista sekä järjestää

ja edistää jäsenten loma –ja virkistystoimintaa

erilaisten leirien ja kilpailujen muodossa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa alaansa

liittyvää julkaisutoimintaa sekä ravitsemusliikkeen ja

kioskikaupan pitoa, ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää

arpajaisia, juhlia, huveja ja rahankeräyksiä asianomaisella

luvalla sekä ylläpitää kerhohuoneistoa jäsenille.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää

ja irtainta omaisuutta.

 

JÄSENET

 

3§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä

yhdistyksen toiminta-alueella työskentelevä

poliisitoimenhaltija, joka hyväksyy yhdistyksen

tarkoitusperät ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen

sääntöjä sekä niihin perustuvia päätöksiä ja jonka

yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistykseen voidaan ottaa myös kannatusjäseniä, joilla on

yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kannatusjäsen ei voi olla yhdistyksen hallituksen jäsen eikä

varajäsen.

Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän on jätettävä yhdistyksen

hallitukselle anomus, ilmoitettava täydellinen nimensä,

henkilötunnuksensa ja muut mahdollisesti tarvittavat tiedot.

Sama koskee kannatusjäseneksi otettavaa.

Täyden eläkeiän saavuttanut tai sairauden perusteella

poliisikoiranohjaajan toimesta eläkkeelle siirtynyt

varsinainen jäsen voi omakohtaisen kirjallisen ilmoituksen

perusteella ja hallituksen päätöksellä säilyttää yhdistyksen

jäsenyyden poliisikoiranohjaajan toimesta eroamisen jälkeen

siten, että hänellä on puhe –ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen

kokouksissa, mutta ei äänivaltaa. Tällainen jäsen on

vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilytetään.

 

KUNNIAJÄSENET

 

4§ Yhdistystoiminnassa ansioitunut henkilö tai henkilöt, joille

yhdistys muutoin osoittaa suurta kunnioitusta, voidaan

hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua

kunniajäseneksi tai yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.

Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on äänivalta,

mutta hän on vapaa jäsenmaksusta.

 

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

5§ Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava

siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka

suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan kaikki

maksettavaksi langenneet maksunsa sen maksukauden

loppuun, jona eroaminen tapahtuu.

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja niihin

perustuvia päätöksiä tai on laiminlyönyt 6§:ssä mainitun

maksun suorittamisen määräaikana, hallitus voi erottaa

yhdistyksestä.

Jäsenen, joka ilmeisen merkittävästi on vahingoittanut tai

yrittänyt vahingoittaa yhdistystä tai sen arvovaltaa taikka

toiminut sen päämäärien vastaisesti tai vahingoittanut

poliisikunnan mainetta, hallitus voi erottaa yhdistyksestä.

Erottamispäätös on hallituksen annettava kirjallisesti tiedoksi

asianosaiselle, jolla on oikeus vedota päätöksestä

yhdistyksen kokoukseen jättämällä valituskirjelmä

hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän

kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Eroavalla tai erotetulla yhdistyksen jäsenellä ei ole oikeutta

yhdistyksen omaisuuteen.

 

JÄSENMAKSUT

 

6§ Varsinaiselta jäseneltä perittävä jäsenmaksu ja

kannatusjäseneltä perittävä kannatusjäsenmaksu määrätään

yhdistyksen vuosikokouksessa.

Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu peritään kunkin

kalenterivuoden kesäkuun loppuun mennessä.

 

KOKOUKSET

 

7§ Yhdistyksellä on vuosittain yksi (1) varsinainen kokous;

vuosikokous.

Vuosikokous pidetään elo-lokakuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo sen

tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/5 osa yhdistyksen

jäsenistöstä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti

hallitukselta vaatii.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen annetaan vähintään

neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu on

tiedotettava jäsenille kirjeitse tai ilmoituksella omassa

lehdessä.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka

sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa

mainitsemattomista asioista kokouksessa ei saa tehdä

jäseniä velvoittavia päätöksiä.

Muut tiedoksiannot toimitetaan jäsenille samalla tavalla kuin

edellä sanottu. Vuosikokous voi kokouskutsuja lukuun

ottamatta päättää yhdistyksen tiedoksiantojen

toimittamisesta muullakin tavoin.

Jäsenten yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi

tarkoittama asia on kirjallisesti jätettävä yhdistyksen

hallitukselle viimeistään heinäkuun 30. päivään mennessä.

 

PÄÄTÖSVALTAISUUS JA VAALIT

 

8§ Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen sillä jäsenmäärällä,

joka sääntöjen 7§:n 4 momentin mukaisen kokouskutsun

nojalla on tullut kokoukseen.

Vaaleissa ja äänestyksissä varsinaisella jäsenellä, joka toimii

poliisikoiranohjaajan toimessa, on yksi (1) ääni.

Kannatusjäsenellä ja varsinaisella jäsenellä, joka ei toimi

poliisikoiranohjaajan toimessa tai jolla on maksettavaksi

langenneita jäsenmaksuja suorittamatta, ei ole yhdistyksen

kokouksessa äänioikeutta.

Hallituksen jäsen älköön ottako osaa tilintarkastajien

valintaan.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi

useimmat äänioikeudet on annettu, lukuun ottamatta

sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista.

Kaikki vaalit toimitetaan umpilipuin. Äänten mennessä tasan

ratkaisee vaaleissa ja umpilipuin äänestettäessä arpa,

muissa äänestyksissä voittaa se mielipide, johon

puheenjohtaja on yhtynyt.

PÄÄTÖSTEN KIRJAAMINEN

 

9§ Yhdistyksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on

joko samassa kokouksessa hyväksyttävä tai kahden (2)

kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitseman ja

kokouksessa läsnä olleen yhdistyksen jäsenen tarkistettava

ja oikeaksi todistettava.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSEN TEHTÄVÄT

 

10§ Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja taikka heidän estyneinä ollessaan vanhin

kokouksessa läsnä oleva hallituksen jäsen.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden tultua

todetuksi, valitsee kokous itselleen puheenjohtajan,

pöytäkirjan pitäjän ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. yhdistyksen toimintakertomus;

 

2. yhdistyksen tilikertomus;

 

3. tilintarkastajien lausunto tileistä;

 

4. vastuuvapauden myöntäminen;

 

5.päätetään yhdistyksen luottamustehtävistä tilivuonna maksettavista palkkioista;

 

6. jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun määrääminen;

 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

toimintavuotta varten;

 

8. hallituksen puheenjohtajan valinta

 

9. hallituksen muiden varsinaisten ja heidän

henkilökohtaisten varajäsenten valinta;

 

10. kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan

valinta;

 

11. toimikuntien jäsenten valinta;

 

12. edustajien ja heidän varamiesten valinta niiden järjestöjen

ja yhteisöjen hallintoelimiin ja kokouksiin, joihin yhdistys

kuuluu jäsenenä, ellei vuosikokous siirrä valintoja

yhdistyksen hallituksen tehtäväksi;

 

13. hallituksen esittämien ja yhdistyksen jäsenten vireille

panemien asioiden käsittely.

Jäsenten esittämissä asioissa on hallitukselle varattava

tilaisuus lausunnon antamiseen. Mikäli asia on kiireellinen,

voi kokous päättää siitä lopullisesti.

Muissa kokouksissa käsitellään vain se asia, jonka vuoksi

kokous on kutsuttu koolle.

 

HALLITUS

 

11§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi

kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen

puheenjohtajaksi ja kaksitoista (12) vuodeksi valittua

varsinaista jäsentä: yksi Helsingistä, ja yksi kunkin läänin

alueelta sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

Mikäli todetaan, että jossakin läänissä ei ole sijoitettuna

poliisikoiraa, on vuosikokouksella oikeus valita tällöin jäsen

hallitukseen myöskin toisesta läänistä.

Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen täysivaltainen

varsinainen jäsen. Ellei hän täytä tätä edellytystä, hänen on

erottava hallituksen jäsenyydestä.

Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen muun varsinaisen

jäsenen sekä varajäsenen toimintakausi kestää

kalenterivuoden kerrallaan, alkaen kunkin vuosikokouksen

jälkeen tammikuun 1. päivänä.

 

HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

12§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä

ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun nämä katsovat

sen tarpeelliseksi tai kolmen (3) hallituksen jäsenen sitä

vaatiessa ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) hallituksen

jäsentä on läsnä.

Yhdistyksen hallituksen kokoukseen on oikeutettu

osallistumaan poliisikoiralaitoksen henkilökunta sekä

yhdistyksen eri toimikuntien vetäjät ja yhdistyksen

ulkomaankirjeenvaihtaja, mutta kuitenkin kaikki edellä

mainitut ilman äänioikeutta.

Hallituksen kokouksesta ja siellä tehdyistä päätöksistä on

pidettävä pöytäkirjaa, jossa on oltava kokoukseen

osallistuneiden nimet ja joka on kokouksen puheenjohtajan

ja pöytäkirjanpitäjän allekirjoitettava.

 

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 

13§ Hallituksen tehtävänä on muun muassa;

 

1. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja;

 

2. valita sihteeri ja rahastonhoitaja sekä ottaa muut

tarpeelliset toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkionsa;

3. hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita ja johtaa sen

toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen

mukaisesti;

 

4. edustaa yhdistystä;

 

5. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä

käsiteltävät asiat;

 

6. toimeenpanna yhdistyksen päätökset;

 

7. hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta

omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen

tekemisestä määräaikana;

 

8. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;

 

9. ratkaista jäsenen ottamisesta ja erottamista koskevat

asiat näiden sääntöjen 3 ja 5§:ien mukaisesti;

 

10. laatia kertomus edellisen vuoden toiminnasta;

 

11. jättää toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys

vuosikokoukselle;

 

12. jättää määräaikana yhdistyksen tiliasiakirjat, tositteet,

arvopaperit ja muut tilintarkastuksessa tarvittavat

asiakirjat tilintarkastajille;

 

13. ryhtyä muihinkin tarpeellisiin yhdistyksen tarkoitusperiä

edistäviin toimiin.

Hallituksen päätöksellä voidaan yhdistystoiminnassa

ansioituneille henkilöille tai järjestöille myöntää yhdistyksen

viiri tai kultainen ansiomerkki.

 

TILINTARKASTUS

 

14§ Yhdistyksen tili –ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tulee jättää tilintarkastajille viimeistään kolmen

(3) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen tilit sekä niihin

liittyvät laskut ja tositteet, joiden tulee olla puheenjohtajan

hyväksymiä, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus.

Tilintarkastajien lausunto on jätettävä hallitukselle

viimeistään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta.

 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

15§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja

varapuheenjohtaja yhdessä tai heistä jompikumpi yhdessä

sihteerin kanssa.

Pankki-, posti-, ynnä muita juoksevia varten hallitus voi

määrätä rahastonhoitajan tai muun toimihenkilön yksin

kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 

MUITA SÄÄNNÖKSIÄ

 

16§ Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö,

mikäli näissä säännöissä tai laissa ei ole toisin määrätty.

Äänestys on vaadittaessa toimitettava umpilipuin.

 

17§ Eri toimikuntien tekemät aloitteet ja lausunnot käsittelee

yhdistyksen hallitus ja antaa niistä oman lausuntonsa sekä

lähettää ne edelleen täytäntöön pantaviksi tai muuten

asianomaiseen paikkaan.

 

18§ Jos havaitaan tarpeelliseksi, voi yhdistyksen kokous näiden

sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa yhdistyksen

sisäistä toimintaa koskevia säännöksiä.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

19§ Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen

vaaditaan, että päätös siitä tehdään yhdistyksen

kokouksessa kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista

äänistä ja että seuraavassa aikaisintaan kahden (2) viikon

kuluttua pidettävässä kokouksessa myöskin

kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa asiaa.

Jos yhdistys puretaan, luovutetaan mahdolliset varat

Suomen Poliisien liitto r.y:lle tai sille rekisteröidylle poliisin

ammatilliselle järjestölle, joka jatkaa Suomen Poliisien Liiton

perinnettä, mikäli mahdollista poliisikoiratyön edistämiseen.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus

yhdistysrekisteriin.

 

20§ Muutoin noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.